Our guide Sam showing us a giraffe shin bone.

Our guide Sam showing us a giraffe shin bone.
Return to photos of botswana/Kali