The night market.  Zhongshan Zhong Lu.

The night market. Zhongshan Zhong Lu.
Return to photos of china/Guillin