Binjiang Lu, along the Li river, downtown Guilin.

Binjiang Lu, along the Li river, downtown Guilin.
Return to photos of china/Guillin