The side of the temple.

The side of the temple.
Return to photos of egypt/Edfu