Bath time.

Bath time.
Return to photos of egypt/NileCruise