Heading down through the Otira Gorge, Arthur's Pass National Park

Heading down through the Otira Gorge, Arthur's Pass National Park
Return to photos of new-zealand/arthurs-pass