Adam Mickiewicz, 1898 Statue

Adam Mickiewicz, 1898 Statue
Return to photos of poland/warsaw