The Place du 7 Novembre 1987.

The Place du 7 Novembre 1987.
Return to photos of tunisia/Tunis